Artikel 1 - Definities

1.      In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Unikco: geregistreerd onder nummer 64582620 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Opdrachtgever: een natuurlijk of rechtspersoon en diens gezaghebbende(n), gemachtigde, rechtverkrijgende(n) en/of erfgenamen met wie Unikco een Overeenkomst sluit.
  • Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Unikco en Opdrachtgever.
  • Schriftelijk: per brief of per e-mail.

 

Artikel 2 - Werkingssfeer

1.      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Unikco en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.      Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Unikco, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

3.      De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Unikco die voorwaarden geheel of gedeeltelijk uitdrukkelijk en schriftelijk van toepassing heeft verklaard.

4.      Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Unikco en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

5.      Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Unikco zijn overeengekomen.

6.      Indien Unikco niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Unikco in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3 - Honorarium

1.      Het Honorarium en/of tarieven zijn in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 

2.      Het Honorarium en/of tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.      Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Unikco

4.      Van alle bijkomende kosten zal Unikco tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

 

Artikel 4 - Wijziging honorarium

1.      Indien Unikco bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Unikco gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

2.      Indien Unikco het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3.      Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

  • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Unikco rustende verplichting ingevolge de wet;
  • Unikco alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht. 

4.      De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

1.      Unikco zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. Unikco zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

 

Artikel 5 - Aanbiedingen en/of offertes

1.      Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2.      Alle aanbiedingen en/of offertes van Unikco zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

3.      Unikco kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.      Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Unikco daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Unikco anders aangeeft.

5.      Een samengestelde prijsopgave verplicht Unikco niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6.      Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

7.      In aanbiedingen en offertes opgenomen levertijden en termijnen over de door Unikco te verrichten prestaties zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 6 - Totstandkoming Overeenkomst

1.      De Overeenkomst komt tot stand door tijdige, schriftelijke en voor akkoord ondertekende aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van Unikco.

2.      Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van Unikco – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

 

Artikel 7 - Uitvoering Overeenkomst

1.      Unikco zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, tenzij dit door oorzaken die haar niet zijn toe te rekenen wordt belet.

2.      Unikco heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.      Unikco werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de Rechten van het Kind.

4.      Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

5.      Op verzoek van Opdrachtgever kan een observatie of verslaglegging worden gedaan. In overleg met Opdrachtgever wordt de hiervoor benodigde tijd ingeschat, geregistreerd en gefactureerd aan Opdrachtgever, op basis van het overeengekomen Honorarium.

6.      Indien Unikco gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Unikco heeft verstrekt.

7.      Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Unikco schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Unikco alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

8.      Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Unikco zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Unikco binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

9.      Unikco heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

10.    Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Unikco het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Unikco niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

11.    Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Unikco het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

12.    De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Unikco. Opdrachtgever garandeert voornoemde gegevens tijdig, correct, volledig en naar waarheid aan Unikco te verstrekken.

13.    Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Unikco het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging of ontbinding, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

14.    Unikco is gerechtigd – ook bij een lopende Overeenkomst – de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Zulks kan onder meer geschieden wegens weigering van vooruitbetaling, achterstallige betaling(en) of evidente strijd met de eigen belangen van Unikco.

 

Artikel 8 - Planning en afmelding

1.     Bij voltooiing van de inschrijving voor zwemlessen ontvang je een inschrijfbevestiging. Indien er een wachtlijst is voor zwemlessen is de datum van inschrijving tevens het volgnummer. Bij het inschrijfformulier kunnen ouders/verzorgers een voorkeur dag invoeren. Unikco probeert zoveel mogelijk volgens voorkeur te plannen. Zodra uw kind is geplaats, ontvangt u een schriftelijke bevestiging met alle relevante informatie.

2.      De uitvoering van de Overeenkomst zal plaatsvinden aan de hand van een door Unikco vooraf opgestelde planning en/of inhoudelijk uitvoeringsplan.

3.      Unikco behoudt zich het recht voor om tussentijds wijzingen aan te brengen in de planning of invulling van de uit te voeren Overeenkomst, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt instructeurs, locaties, duur, data en/of tijdstippen.

4.      Unikco zal, in geval van in voorgaande bepaling genoemde, Opdrachtgever hier direct van in kennis stellen.

5.      Uitvoering van de Overeenkomst kan het gehele jaar plaatsvinden, met uitzondering van de nationale feestdagen.

6.      Bij overmacht of op nationale feestdagen zal uitvoering van de Overeenkomst, indien mogelijk, plaats vinden op een later tijdstip. Indien uitvoering op een later tijdstip niet mogelijk is, is er sprake van financiële compensatie, maximaal ter hoogte van dat deel van de overeenkomst dat niet uitgevoerd is.

7.      Indien Opdrachtgever niet kan voldoen aan de overeengekomen planning, dient Opdrachtgever dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de planning te communiceren aan Unikco.

8.      Indien Opdrachtgever niet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de planning aangeeft deze niet na te kunnen komen, is Opdrachtgever het overeengekomen Honorarium verschuldigd. Bij overmacht situaties is één en ander ter beoordeling van Unikco.

 

 

Artikel 9 - Wijziging overeenkomst

1.      Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Unikco de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

2.      Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Unikco zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

3.      Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Unikco de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

4.      Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Unikco daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Unikco proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

5.      Unikco zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Unikco kunnen worden toegerekend.

6.      Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Unikco zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

 

Artikel 10 - Duur en beëindiging Overeenkomst

1.      De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.      De Overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege en derhalve zonder dat enige opzegging vereist is, door het verstrijken van de aangegeven periode dan wel door het verrichten en voltooien van de dienst.

3.      Een Overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd kan door de Opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.      Unikco en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

5.      Zowel Unikco als de Opdrachtgever kunnen een Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

 

Artikel 11 - Opschorting en ontbinding

1.      Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Unikco het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is Unikco bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is Unikco bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, en enig bedrag verschuldigd door de Opdrachtgever op grond van de door Unikco verrichte dienst, terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, indien:

a.      na het sluiten van de Overeenkomst Unikco omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen; 

b.      de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom. 

c.      Opdrachtgever krachtens de wet Schuldsanering Natuurlijke personen in een schuldsanering is terechtgekomen, dan wel beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van diens eigendommen.

d.      Opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.

e.      Opdrachtgever enige uit kracht van wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichtingen niet nakomt.

f.        Opdrachtgever nalatig is de verschuldigde vergoeding of een gedeelte daarvan te betalen op de in de factuur genoemde uiterste betaaldatum.

g.      Opdrachtgever naar verwachting – uitsluitend ter beoordeling van Unikco – niet in staat is om zijn medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst te kunnen verlenen.

h.      Opdrachtgever naar verwachting – uitsluitend ter beoordeling van Unikco – aan andere Opdrachtgevers nadeel of hinder zal brengen.

2.      Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Unikco op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 12 - Facturatie, betaling en incassokosten

1.      Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Unikco aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

2.      Alle facturen dienen door Opdrachtgever te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.

3.      Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. 

4.      Betaling achteraf dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, op een door Unikco aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

5.      De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 

6.      Unikco is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats. 

7.      Unikco en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

8.      Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

9.      Opdrachtgever zal zich jengens Unikco nimmer – uit eigen beweging – op financiële compensatie kunnen beroepen. Evenmin kan Opdrachtgever betaling weigeren of opschorten met een beroep op te late of ondeugdelijke nakoming van de Overeenkomst.

10.    Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. 

11.    In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Unikco en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Unikco onmiddellijk opeisbaar.

12.    Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

13.    Indien Opdrachtgever in verzuim is en in gebreke blijft tot (tijdige) nakoming van haar verplichtingen, dan is Unikco gerechtigd tot:

a.      Het in rekening brengen van administratiekosten à € 40,00 (exclusief BTW) voor het versturen en afhandelen van herinneringen. Via een aanmaning zullen de kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

b.      Het in rekening brengen van alle met de incasso gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten-) gerechtelijke kosten en executiekosten, indien na de termijn genoemd in de aanmaning betaling uitblijft. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 75,00 (exclusief BTW), tenzij de wet anders bepaalt.

14.    Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Unikco recht van de Opdrachtgever op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten. 

15.    Unikco heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Unikco de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen. 

16.    De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

17.    Indien Opdrachtgever met de betaling van een vordering jegens Unikco in gebreke is c.q. blijft, heeft Unikco het recht op de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten (éénzijdig) te ontbinden. Opdrachtgever is alsdan een schadevergoeding verschuldigd wegens het feit dat ontbinding heeft plaatsgevonden in plaats van uitvoering van de Overeenkomst. De schadevergoeding wordt gesteld op minimaal 50% van de prijs die Opdrachtgever verschuldigd zou zijn, wanneer er geen ontbinding had plaatsgevonden, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. In geval van ontbinding is Unikco volledig van haar verplichtingen ontslagen en is zij niet gehouden hetgeen eerder al door haar is ontvangen in welke zin dan ook terug te geven. Bij overmacht situaties is één en ander ter beoordeling van Unikco.

  1.  Zodra uw kind niet aanwezig is bij de zwemles. Word de desbetreffende les wel in rekening gebracht. Ouders krijgen hier een inhaalles voor terug. Zodra er een zwemles door Unikco word geannuleerd, door vakantie of sluitingsdagen. Worden de zwemlessen niet in rekening gebracht.

19.  Resterende zwemlestegoeden worden door unikco niet gerestitueerd

 

Periodieke betalingen, voor zwemlessen, worden door ons voorafgaand geïnd via een automatische incasso. Indien een periodieke betaling niet via een automatisch incasso geïnd kan worden dient het bedrag uiterlijk tien (10) dagen voor de nieuwe periode te worden voldaan.

 

 

Artikel 13 - Reclamatie

1.      Opdrachtgever dient de geleverde producten en/of diensten direct na en/of tijdens levering op gebreken te controleren. Hierbij dient Opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.

2.      Bij gebreken ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst dient Opdrachtgever binnen een termijn van 5 dagen na levering, of direct na constatering, schriftelijk en gemotiveerd daarvan Unikco mededeling te doen, gij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Unikco vervalt.

3.      Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

4.      Opdrachtgever dient Unikco in de gelegenheid te stellen om de klacht te onderzoeken.

5.      In het geval Opdrachtgever en Unikco van oordeel zijn dat een reclamatie terecht is ingediend, heeft Unikco het recht om naar eigen keuze en eigen inzicht te compenseren, dan wel over te gaan tot creditering van een evenredig deel van het gefactureerde bedrag.

6.      Op Unikco rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclamatie indien Opdrachtgever niet tijdig en volledig aan al zijn verplichtingen jegens Unikco (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan).

7.      Een reclamatie kan geen invloed hebben op eerdere geleverde of alsnog te leveren diensten en/of producten, ook niet indien die diensten en/of producten zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.

 

Artikel 14 - Garantie

1.      Het advies, de coaching en de begeleiding van Unikco is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen.

2.      Unikco zal de Overeenkomst goed en zorgvuldig uitvoeren en haar producten en/of diensten naar beste weten en kunnen leveren. Tenzij uit de aard van de werkzaamheden of de inhoud van de Overeenkomst anders blijkt, strekt de verplichting van Unikco niet verder dan het zich op vorenstaande wijze in te spannen voor het bereiken van een zo goed mogelijk resultaat.

3.      Indien er een fout in het product en/of dienst is geconstateerd, heeft Opdrachtgever het recht op een (percentuele of gedeeltelijke) compensatie van het geleverde product en/of de dienst, tenzij Opdrachtgever al in een eerder stadium het product en/of de dienst heeft geaccepteerd. Compensatie zal in eerste instantie geschieden door herstel en/of hernieuwde levering van het product en/of dienst. Mocht herstel en/of hernieuwde levering niet mogelijk zijn, dan ontvangt Opdrachtgever (percentuele of gedeeltelijke) financiële compensatie. Unikco beoordeelt ieder voorval afzonderlijk.

 

Artikel 15 - Overmacht

1.      Een tekortkoming kan niet aan Unikco of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

2.      Alle situaties van overmacht ontslaan Unikco van enige verplichting tot nakoming van de Overeenkomst, zolang de desbetreffende verhindering blijft voortbestaan.

3.      Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Unikco geen invloed kan uitoefenen en waardoor Unikco niet in staat is de verplichtingen na te komen.

4.      Indien naar oordeel van Unikco de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Unikco het recht de uitvoering van de Overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

5.      Unikco is gerechtigd betalingen te vorderen van de prestatie(s), die bij uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

6.      In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

 

Artikel 16 - Regels

1.      Opdrachtgever is gehouden de door Unikco gehanteerde regels, alsmede ook de regels die gelden op de locatie waar de Overeenkomst door Unikco wordt uitgevoerd, waaronder onder andere regels van orde en veiligheid, op te volgen.

2.      Unikco zal ervoor zorgdragen dat Opdrachtgever kennis kan nemen van de door Unikco gehanteerde regels, alsmede de regels die gelden op de locatie waar de Overeenkomst door Unikco wordt uitgevoerd, waaronder onder andere regels van orde en veiligheid.

3.      Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst dient de Opdrachtgever ten aller tijde telefonisch bereikbaar te zijn.

 

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

1.      Indien Unikco aansprakelijk mocht zijn in geval van een onjuiste uitvoering van de Overeenkomst, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.      De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Unikco is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Unikco.
Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

- materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;

- redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

- redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

- redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 1, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

3.      Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de Opdrachtgever met betrekking tot zichzelf en het kind.

1.      Unikco is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen maar daartoe niet beperkt, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

2.      Unikco is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Unikco is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Unikco kenbaar behoorde te zijn.

3.      Unikco is niet aansprakelijk voor schade en kosten, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt; letsel, aantasting van de gezondheid, beschadiging, vernietiging en verlies van bezittingen van de Opdrachtgever, ten gevolge van of verband houdende met de door Unikco verrichte dienst, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van Unikco.

4.      Unikco is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die voor Opdrachtgever mochten ontstaan als indirect gevolg van:

a.      Het niet opvolgen door de Opdrachtgever van aanwijzingen van Unikco tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.

b.      Het niet opvolgen door de Opdrachtgever van de door de gebruiker of eigenaar van de locatie waar Unikco de Overeenkomst uitvoert.

c.      Het niet opvolgen door de Opdrachtgever van de door Unikco of eigenaar van de locatie gegeven aanwijzingen of veiligheidsregels.

d.      Het handelen of nalaten van andere Opdrachtgevers.

5.      De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Unikco of zijn leidinggevende ondergeschikten.

6.      Unikco is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

7.      Unikco is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hacking.

8.      Indien Unikco aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Unikco beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, of tot het bedrag waarop de door Unikco aangesloten verzekering aanspraak geeft.

9.      De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Unikco aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Unikco te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

10.    Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Unikco vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

Artikel 18 - Vrijwaring

1.      Unikco is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders en/of verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende Opdrachtgever draagt er zorg voor dat, indien er sprake is van meerdere gezaghebbende(n), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en/of erfgenamen, deze worden geïnformeerd over de begeleiding/coaching en hier diens toestemming voor geeft. 

2.      De ondertekenende Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat, indien andere gezaghebbende(n), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en/of erfgenamen op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding/coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt en Unikco hier niet verantwoordelijk voor wordt gehouden.

3.      De Opdrachtgever vrijwaart Unikco voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

4.      Indien Unikco uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Unikco zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Unikco en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

5.      Unikco heeft te allen tijde het recht, indien voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken, waarbij Opdrachtgever alle mogelijke medewerking dient te verlenen. Indien Opdrachtgever dergelijke medewerking niet (volledig) verleent, verliest Opdrachtgever ieder recht op vergoeding van schade jegens Unikco.

 

Artikel 19 - Verjaringstermijn

1.      Voor alle vorderingen jegens Unikco en de door Unikco (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

 

Artikel 20 - Intellectuele eigendom

1.      Unikco behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

2.      Unikco behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

Artikel 21- Diplomazwemmen.

1.     Unikco geeft zwemdiploma’s uit die voldoen aan de op dat moment geldende landelijk erkende normen voor het behalen van een zwemdiploma.

2.     Unikco zwemt volgens de normen van Envoz.

3.     Pas als jouw kind voldoet aan de landelijke erkende normen van het diploma mag hij/zij proef- en/ of diplomazwemmen op de door de aangegeven plaats en tijd.

4.     Indien uw kind mag proef- en/of diplomazwemmen ontvangt u een schriftelijke uitnodiging met daarop de datum, tijd en alle relevante informatie en dient u het proef- en/of diploma

 

 

Artikel 22 - Vertrouwelijkheid en Privacy 

1.      De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Unikco verstrekt, zal Unikco zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. 

2.      Unikco mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

3.      Het is Unikco niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

4.      Unikco verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van begeleiding en/of coaching, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.

5.      De uitvoering van de Overeenkomst wordt altijd besproken met de Opdrachtgever. Inhoudelijke informatie vanuit de begeleiding en/of coaching wordt alleen besproken met Opdrachtgever in overleg met het kind.

6.      Indien Unikco van mening is dat overleg met derden in het belang van het kind is, wordt er altijd toestemming gevraagd aan Opdrachtgever.

7.      Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Unikco gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Unikco zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Unikco niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

8.      De Opdrachtgever gaat akkoord dat Unikco de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

9.      De Opdrachtgever gaat akkoord met het maken van beeldmateriaal (foto en/of video) of audio-materiaal, gedurende de uitvoering van de Overeenkomst, ten behoeve van trainingsdoeleinden, observatiedoeleinden of ter vervanging van schriftelijke aantekeningen.

10.    De Opdrachtgever gaat akkoord met het maken van beeldmateriaal (foto en/of video) of audio-materiaal, gedurende de uitvoering van de Overeenkomst, ten behoeve van reclame- of promotiedoeleinden, tenzij de Opdrachtgever een redelijk belang heeft om zich tegen de publicatie van het portret te verzetten. Indien Opdrachtgever hier bezwaar tegen heeft kan dit bij aanvang van de Overeenkomst schriftelijk worden aangegeven. 

 

Artikel 23- Wijziging algemene voorwaarden 

1.      Unikco heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

2.      Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. 

3.      Unikco zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. 

4.      De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

5.      Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

 

Artikel 24 - Toepasselijk recht en geschillen

1.      Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Unikco partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

 

2.      Alle geschillen tussen Unikco en de Opdrachtgever, waaronder begrepen geschillen over de uitleg van deze algemene voorwaarden, kunnen worden gebracht voor de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Unikco, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft